Gwarancją objęte są wady produkcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawnego działania Nabywca zgłasza reklamację, dostarczając kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną, ważnym dowodem zakupu oraz, na ile to możliwe, szczegółowym opisem uszkodzenia.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub, jeżeli serwis Erpatech uzna za zasadną, wymianę urządzenia na wolne od wad, w terminie 24 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja jest ważna na podstawie oryginału karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu  ( faktura, paragon ) i obowiązuje tylko na obszarze R.P. oraz wymaga, dla swej ważności, podpisania przez kupującego.
Wszelkie naprawy wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonane w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia przez serwis firmy Erpatech. Termin ten może być wydłużony o czas niezbędny do importu stosownych części zamiennych.
 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:
mechanicznych
- wynikłych z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi, instalacji, konserwacji lub niewłaściwego przechowania, a także spowodowanych przeciążeniem urządzenia czy korozją,                                   - wynikłych podczas prób naprawy przez osoby nieuprawnione lub poza serwisem firmy Erpatech,                                                                                                                                                    
- wynikłych na skutek stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych czy też dokonywania tzw. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,                                                                                                   - dodatkowego osprzętu lub akcesoriów dołączonych do urządzenia, przewodów połączeniowych czy sieciowych, gniazd, części posiadających określoną żywotność ( np. baterii, akumulatorów, bezpieczników, żarówek, pasków itp.) oraz elementów urządzenia podlegających naturalnemu zużyciu,                                                                                                                                                                 - będących następstwem zdarzeń losowych ( np. pożar, powódź, zalanie, uszkodzenie elektryczne ).
 
Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia numeru seryjnego urządzenia, jeżeli taki jest umieszczony na urządzeniu.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających   z niezgodności towaru z umową.
W przypadku nieuzasadnionej, z punktu widzenia warunków gwarancyjnych, wysyłki urządzenia, reklamujący może zostać obciążony kosztami transportu.
Pozostałe warunki gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.